...
Verhuislift Amsterdam huren

Algemenevoorwaarden

Verhuislift-Huren-In-Amsterdam.nl B.V.

Inhoudsopgave

 1. Begripsbepalingen
 2. Toepasselijkheid
 3. Overeenkomst
 4. Uitvoering van de Diensten
 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 6. Prijzen en Betaling
 7. Incassokosten
 8. Geheimhouding
 9. Aansprakelijkheid
 10. Overmacht
 11. Verjaringstermijn
 12. Garanties en Reclames
 13. Annulering
 14. Wijzigingen in de Overeenkomst
 15. Onderaannemers en Derden
 16. Eigendomsvoorbehoud
 17. Intellectueel Eigendom
 18. Geschillen en Toepasselijk Recht
 19. Slotbepalingen

Laatst bijgewerkt: 30-08-2022

1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden worden onder de volgende termen de bijbehorende definities verstaan:

 • Opdrachtnemer: Verhuislift-Huren-In-Amsterdam.nl B.V., een onderneming gespecialiseerd in het verhuren van verhuisliften en aanverwante diensten, gevestigd in Amsterdam.
 
 • Opdrachtgever: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.
 
 • Overeenkomst: De afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarbij tegen betaling diensten worden verricht.
 
 • Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Opdrachtnemer voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3. Overeenkomst

Elke overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de offerte door de Opdrachtgever en is bindend voor beide partijen. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

4. Uitvoering van de Diensten

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt.

6. Prijzen en Betaling

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

7. Incassokosten

Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een vergoeding van alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering, in het geval de schade is gedekt onder een door de Opdrachtnemer gesloten verzekering.

10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

11. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens de Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer (mee) uitgevoerde derden geldt een verjaringstermijn van één jaar.

12. Garanties en Reclames

Reclames over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer.

13. Annulering

Annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is mogelijk, mits dit schriftelijk en onder de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden geschiedt. Hierbij kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

14. Wijzigingen in de Overeenkomst

Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en zijn slechts geldig indien zij door beide partijen zijn ondertekend.

15. Onderaannemers en Derden

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

17. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte materialen of gegevens berusten bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

18. Geschillen en Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. Indien dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam gevestigd is.

19. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Opdrachtnemer. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de website van Opdrachtnemer zijn gepubliceerd, tenzij anders aangegeven.

Verhuislift verhuur: Tarieven

×
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.